• Топ Имотите на Варна

Цена From до

Политика за поверителност

Последна актуализация: 24.02.2020

1. Въведение

1.1 Ние се ангажираме да пазим поверителността на посетителите на нашия уебсайт и потребителите на услуги.

1.2 Тази политика се прилага, когато ние действаме като администратор на данни по отношение на личните данни на посетителите на нашия уебсайт и потребителите на услуги; с други думи, когато определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

1.3 Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. Доколкото тези бисквитки не са строго необходими за предоставянето на нашия уебсайт и услуги, ние ще ви помолим да се съгласите с използването на бисквитките, когато за първи път посетите нашия уебсайт.

1.4 Нашият уебсайт включва контрол на поверителността, който влияе върху начина, по който ще обработваме вашите лични данни. Използвайки контролите за поверителност, можете да определите дали искате да получавате директни маркетингови комуникации и да ограничите публикуването на вашата информация.

1.5 В тази политика „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до „Топ Имоти Варна“ ЕООД

 

2. Как използваме вашите лични данни

2.1 В този раздел 2 посочваме:

а) общите категории лични данни, които можем да обработваме;

б) в случай на лични данни, които не сме получили директно от вас, източника и конкретните категории на тези данни;

в) целите, за които можем да обработваме лични данни;

г) правните основи на обработката.

2.2 Можем да обработваме данни за използването на нашия уебсайт и услуги („данни за използване“). Данните за използване могат да включват вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препращане, продължителност на посещение, прегледи на страници и пътеки за навигация към уебсайта, както и информация за времето, честотата и модела на използване. Източникът на данните за използването е нашата система за проследяване на аналитични данни. Тези данни за използване могат да бъдат обработвани за целите на анализ на използването на уебсайта и услугите. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно наблюдение и подобряване на нашия уебсайт и услуги.

2.3 Може да обработим данните на вашия акаунт („данни на акаунта“). Данните на акаунта могат да включват вашето име и имейл адрес. Източникът на данните на акаунта сте вие. Данните на акаунта могат да бъдат обработвани за целите на работа с нашия уебсайт, предоставяне на нашите услуги, осигуряване на сигурността на нашия уебсайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникация с вас. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес.

2.4 Ние можем да обработваме вашата информация, включена в личния ви профил на нашия уебсайт („данни на профила“). Данните от профила могат да включват вашето име, телефонен номер, имейл адрес, интереси. Данните от профила могат да бъдат обработвани с цел да се даде възможност и да се следи използването на нашия уебсайт и услуги. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес.

2.5 Ние можем да обработваме информация, съдържаща се във всяко запитване, което ни изпращате относно стоки и / или услуги („данни за запитване“). Данните от запитванията могат да бъдат обработвани с цел да ви предлагаме и продаваме съответните стоки и / или услуги. Правното основание за тази обработка е вашето съгласие при попълване на формата за запитване.

2.6 Ние можем да обработваме информация, свързана с взаимоотношенията ни с клиентите, включително информация за контакт с клиента („данни за отношенията с клиентите“). Данните за взаимоотношенията с клиентите могат да включват вашето име, вашите данни за контакт и информация, съдържаща се в комуникациите между нас и вас. Източникът на данните за отношенията с клиентите сте вие. Данните за отношенията с клиентите могат да бъдат обработвани за целите на управление на взаимоотношенията ни с клиентите, комуникация с клиентите, водене на записки за тези комуникации и промотиране на нашите продукти и услуги на клиентите. Правното основание за тази обработка е вашето съгласие ИЛИ законните ни интереси, а именно правилното управление на взаимоотношенията ни с клиентите.

2.7 Можем да обработваме информация, която ни предоставяте с цел да се абонирате за нашите имейл известия и / или бюлетини („данни за известия“). Данните за известяване могат да бъдат обработвани за целите на изпращането на съответните известия и / или бюлетини. Правното основание за тази обработка е вашето съгласие.

2.8 Можем да обработваме информация, която ни предоставяте с цел да се абонирате за нашите имейл известия и / или бюлетини („данни за известия“). Данните за известяване могат да бъдат обработвани за целите на изпращането на съответните известия и / или бюлетини. Правното основание за тази обработка е вашето съгласие.

2.9 Можем да обработваме информация, съдържаща се в или свързана с всяка комуникация, която ни изпращате („данни за кореспонденция“). Данните за кореспонденция могат да включват комуникационното съдържание и метаданните, свързани с комуникацията. Нашият уебсайт ще генерира метаданните, свързани с комуникациите, направени чрез формуляри за контакт на уебсайта. Данните за кореспонденцията могат да бъдат обработвани за целите на комуникация с вас и водене на записи. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнеса и комуникацията с потребителите.

2.10 В допълнение към специфичните цели, за които можем да обработваме вашите лични данни, посочени тук в Раздел 3, можем също така да обработваме всякакви ваши лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на правно задължение, на което сме обект, или за защита вашите жизнени интереси или жизнените интереси на друго физическо лице.

2.11 Моля, не ни предоставяйте лични данни на друго лице, освен ако не изискаме да го направите.

 

3. Предоставяне на личните ви данни на другите

3.1 Можем да разкрием вашите лични данни на всеки член от нашата група дружества (това означава нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), доколкото това е разумно необходимо за целите и според правните основания, изложени в настоящата политика.

3.2 Можем да разкрием вашите лични данни на нашите застрахователи и / или професионални съветници, доколкото това е разумно необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рискове, получаване на професионален съвет или установяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали в съда производство или в административна или извънсъдебна процедура.

3.3 Можем да разкрием вашите лични данни на нашите доставчици и подизпълнители, доколкото това е разумно необходимо за правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес и комуникации.

3.4 В допълнение към специфичните оповестявания на лични данни, посочени тук в Раздел 4, можем да разкрием вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за спазване на правно задължение, на което сме подчинени, или с цел да защитим вашите жизнени интереси или жизнени интереси на друго физическо лице.

 

4. Съхраняване и заличаване на лични данни

4.1 Този Раздел 4 определя нашите политики и процедура за съхраняване на данни, които са предназначени да гарантират спазването на нашите законови задължения във връзка със съхраняването и заличаването на лични данни.

4.2 Личните данни, които обработваме за каквито и да било цели или цели, не се съхраняват за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

4.3 Независимо от разпоредби в Раздел 6, можем да запазим вашите лични данни, когато такова запазване е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени, или с цел да защитим вашите жизнени интереси или жизнените интереси на друго физическо лице.

5. Изменения

5.1 Може да актуализираме тази политика периодично, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

5.2 Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да се уверите, че сте доволни от всички промени в тази политика.

5.3 Може да ви уведомим за значителни промени в тази политика по имейл.

 

6. Вашите права

6.1 В този Раздел 6 обобщаваме правата, които имате съгласно Закона за Защита на Личните Данни. Някои от правата са комплексни и не всички детайли са включени в нашите обобщения. Съответно трябва да прочетете съответните закони и указания от регулаторните органи за пълно обяснение на тези права.

6.2 Вашите основни права съгласно Закона за Защита на Личните Данни са:

а) правото на достъп;

б) правото на поправка;

в) правото на заличаване;

г) правото на ограничаване на обработката;

д) правото на възражение срещу обработването;

е) правото на преносимост на данните;

ж) правото на жалба пред надзорен орган;

з) правото на оттегляне на съгласието.

6.3 Имате право на потвърждение дали обработваме или не вашите лични данни и, където го правим, достъп до личните данни, заедно с определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработването, съответните категории лични данни и получателите на личните данни. Предоставянето на правата и свободите на другите не са засегнати, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни. Първото копие ще бъде предоставено безплатно, но за допълнителни копия може да се изисква разумна такса.

6.4 Имате право да поправите неточни или непълни лични данни, като вземете предвид целите на обработката.

6.5 При някои обстоятелства имате право на заличаване на личните ви данни без ненужно забавяне. Тези обстоятелства включват: личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени; оттегляте съгласието за обработка на базата на съгласие; възразявате обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на личните данни; обработката е за целите на директния маркетинг; и личните данни са обработени незаконно. Съществуват изключения от правото на заличаване. Общите изключения включват, когато обработката е необходима: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на законово задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.


6.6 При някои обстоятелства имате право да ограничите обработката на личните си данни. Тези обстоятелства са: оспорвате точността на личните данни; обработването е незаконно, но вие се противопоставяте на изтриването; вече не се нуждаем от личните данни за целите на нашата обработка, но вие се нуждаете от лични данни за установяване, упражняване или защита на правни искове; и вие сте възразили срещу обработката, в очакване на проверката на това възражение. Когато обработката е ограничена на тава основание, можем да продължим да съхраняваме вашите лични данни. В този случай ще ги обработим само когато е налице някое от следните условия: с ваше съгласие; за установяване, упражняване или защита на правни искове; за защита правата на друго физическо или юридическо лице; или по причини от важен обществен интерес.


6.7 Имате право да възразите срещу нашето обработване на личните ви данни по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, но само дотолкова, доколкото правното основание за обработката е, че обработването е необходимо за: изпълнение на задача, извършена в общественият интерес или при упражняването на всяка официална власт, предоставена ни; или целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме личната информация, освен ако не можем да демонстрираме убедителни законни основания за обработването, които надделяват над вашите интереси, права и свободи, или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни претенции.


6.8 Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме вашите лични данни за тази цел.


6.9 Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, освен ако обработването е необходимо за изпълнение на задача, извършена по причини от обществен интерес.


6.10 Доколкото правното основание за обработката на вашите лични данни е:

а) съгласие; или

б) обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по ваше желание преди да сключите договор,


   и подобна обработка се извършва с автоматизирани средства, имате право да получите личните си данни от нас в структуриран, често използван и машинно четим формат. Това право обаче не се прилага, когато би повлияло неблагоприятно на правата и свободите на другите.


6.11 Ако считате, че обработката на вашата лична информация нарушава законите за защита на личните данни, имате законно право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да го направите в държавата-членка на ЕС, в която живеете, местоживеенето или мястото на предполагаемото нарушение.


6.12 Доколкото правното основание за обработката на Вашите лични данни е съгласието, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да повлияе на законността на обработката преди оттеглянето.


6.13 Можете да упражните някое от вашите права във връзка с вашите лични данни чрез писмено предизвестие до нас.
 
7. Относно бисквитките

7.1 „Бисквитката“ е файл, съдържащ идентификатор (редица от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.


7.2 „Бисквитките“ могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“: постоянната „бисквитка“ се съхранява от уеб браузър и остава валидна до определената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане. Бисквитката за сесия, от друга страна, изтича в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен.


7.3 Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките.

 

8. Бисквитки, които използваме

8.1 Използваме бисквитки, за да ни помогнат да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.

 

9. Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

9.1 Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics събира информация за използването на уебсайтове чрез бисквитки. Събраната информация, свързана с нашия уебсайт, се използва за създаване на отчети за използването на нашия уебсайт. Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

10. Управление на бисквитките

10.1 Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки и да изтривате бисквитки. Методите за това варират според браузъра и неговата версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокиране и изтриване на бисквитки чрез тези връзки:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg (Chrome);

б) https://support.mozilla.org/bg/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

в) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

г) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

д) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

е) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

10.2 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

10.3 Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

 

11. Нашите детайли

11.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от „Топ Имоти Варна“ ЕООД.

11.2 Фирмата е регистрирана сме в Република България,  със седалище гр. Варна, ул. „Киро Радев“ №1, ет. 1, ап. 1

11.3 Основното ни място на дейност е гр. Варна, ул „Киро Радев“ №1, ет. 1, ап. 1


11.4 Можете да се свържете с нас:

а) по пощата на посочения по-горе пощенски адрес;

б) използване на нашата форма за контакт на уебсайта;

в) по телефон, на номера за контакт, публикуван на нашия уебсайт; или

г) по имейл, използвайки имейл адреса, публикуван на нашия уебсайт.
 

12. Администратор на личните данни

12.1 „Администратор на лични данни“е „Топ Имоти Варна“ ЕООД;

Данните за контакт на нашия служител по защита на данните са:
Драгомир Драганов
ул „Киро Радев“ №1, ет. 1, ап. 1